Lejekontrakt selfstorage

Betingelser for leje // Billig-box ApS

Vilkår og bestemmelser hos Billig-box ApS for leje af opbevaringsrum

 • 1. LEJENS BETALING

1.1. Betaling af leje. Lejen forfalder forud til betaling en måned frem fra den dag lejemålet startede. Betalingen vil ske løbende via det betalingskort, som lejer oplyste ifm. oprettelse af lejeaftalen. Såfremt betalingskortet udløber eller af anden årsag bliver ugyldigt, vil der blive fremsendt en mail om dette. Lejer er selv forpligtet til at registrere et nyt betalingskort. Denne registrering kan foretages via BHF Udlejning ApS bookingsystem, som kan tilgås fra BHF Udlejning ApS hjemmeside.
Lejer er forpligtet til at indbetale lejebeløbet ved forfald, uanset om lejer har modtaget opkrævning eller ej.

1.2 BHF Udlejning ApS er til enhver tid berettiget til at trække et skyldigt beløb på dit betalingskort.

1.3 Såfremt der ikke ønskes at tilmelde et betalingskort, vil der blive pålagt et fakturagebyr på 50 kr.

 • 2. OPSIGELSE

2.1. Lejeaftalen skal fra lejers side opsiges skriftligt senest 15 dage inden påbegyndelse af næste måneds leje. Dette forudsætter at rummet er helt tømt, fejet og hængelåsen fjernet. Opsigelse skal ske skriftligt til udlejning@bhf.dk.

2.2. Udlejers opsigelse. Udlejeren kan efter erhvervslejeloven § 61, opsige lejeaftalen, hvis en af lovens særlige opsigelsesgrunde indtræder, herunder: Når udlejer selv ønsker at benytte det lejede, når der skal ske nedrivning eller ombygning af den lejede ejendom, når lejer ikke har iagttaget god skik og orden, eller når vægtige grunde i øvrigt tilsiger en opsigelse. I de ovenævnte tilfælde har udlejer ret til at opsige lejemålet med de varsler som fremgår af erhvervslejeloven.

 • 3. BENYTTELSE AF DET LEJEDE

3.1. Anvendelse. Det lejede må kun benyttes til oplagring af de aftalte effekter, jf. lejekontrakten.

3.2. Begrænsning i anvendelse. Eksplosivt og brandfarligt gods, trykflasker, brandfarlige væsker eller varer må ikke oplagres. Ved oplagring af maskiner skal disse tømmes for olie, benzin og lignende væsker før oplagring. Køleskabe, frysere og andre genstande, der indeholder væske eller kan forårsage skade på genstande i øvrige lejemål, må kun opbevares i det lejede, såfremt de er forsvarligt indpakket eller drænet for væske. Alle former for mad og let fordærvelige varer eller ildelugtende produkter må ej heller oplagres. Det er ikke tilladt at opbevare dyr i det lejede. Der må ikke opbevares gods, der på anden vis er skadelige eller miljøfarlige.

3.3. Lejers erstatningsansvar. Lejer er erstatningsansvarlig over for tredjemand, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på genstande, der af tredjemand opbevares i tilstødende lejemål. Lejer er erstatningsansvarlig over for udlejer, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på udlejers ejendom.

 • 4. FORSIKRING AF DET OPBEVAREDE

4.1. Udlejer har tegnet almindelig bygningsforsikring, der alene omfatter skade på bygningen, mens skader, som sker på lejers opbevarede ejendele, ikke er omfattet af udlejers forsikring, men derimod

lejers egen indboforsikring, det skal blot meldes til lejers forsikring at der står indbo hos os.

 • 5. ADGANG TIL DET LEJEDE

5.1. Bortkomst af nøgle/hængelås. Ved bortkomst af nøgle/hængelås skal lejer kunne legitimere sig ved billedlegitimation for at få genetableret adgang til det lejede. Der betales et gebyr på kr. 250 for genetablering af adgang.

5.2. Evt. automatiske porte, døre samt tekniske anlæg i øvrigt. Adgangen til det lejede foregår evt. via automatisk styrede porte og døre, der betjenes af lejer ved hjælp af kode mv. Udlejer kan ikke gøres erstatningspligtig for tab eller lignende, der måtte opstå som følge af pludseligt opståede svigt i de automatiske døre og porte samt tekniske anlæg.

5.3. Der er adgang til lejemålet mellem 7-22 – 365 dage om året.

5.4. Hvis lejer misligholder betaling, har udlejer ret til at spærre for adgangen til rummet uden yderligere varsel, indtil betalingen er faldet.

 • 6. OVERTAGELSE OG FORANDRINGER

6.1. Overtagelse. Det lejede overtages som besigtiget af lejer uden mangler, idet det bemærkes, at det lejede ikke ved indflytning er ny-istandsat.

6.2. Forandringer. Lejer er uberettiget til at foretage ændringer af det lejede.

 • 7. FÆRDSEL PÅ EJENDOMMENS OMRÅDE

7.1. Rygning er forbudt. Rygning og brug af rusmidler er strengt forbudt på ejendommens område.

7.2. Fjernelse af inventar mv. Det er forbudt at fjerne transportvogne fra ejendommens område. Fjernelse af transportvogne eller andet materiel fra ejendommen vil blive betragtet som tyveri, og udlejer vil foranledige, at der foretages politianmeldelse heraf, på baggrund af foretagne videooptagelser.

7.3. Efterladte varer. Indbo, varer eller andre effekter, der henstår i det lejede efter lejers fraflytning, vil blive fjernet på lejers bekostning.

 • 8. AFLEVERING AF LEJEMÅL

8.1. Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres i samme gode stand som ved overtagelsen. Såfremt det lejede på opsigelsestidspunktet ikke forefindes i den stand som angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere pligtig til at betale leje i istandsættelsesperioden.

8.2. Derudover skal rummet være helt tømt, fejes og hængelåsen fjernes. Såfremt dette ikke er gjort vil der blive pålagt et gebyr på 200 kr.

 • 9. UDLEJERS ANSVAR OG ADGANG TIL DET LEJEDE

9.1. Udlejers ansvar. Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risiko. Udlejer er ikke ansvarlig for, at lejer får tab, der måtte opstå som følge af, at lejers opbevarede effekter bliver beskadiget ved brand, tyveri, skadedyrsangreb, vandskade, stormskade, hærværk mv. Udlejer kan endvidere ikke gøres ansvarlig for lejers tab i form af tidstab, driftstab, avancetab og andre indirekte tab.

9.2 Lejeren kan kræve erstatning, hvis det lejede ved aftalens indgåelse savnede egenskaber, som må anses for tilsikrede, eller udlejeren har handlet svigagtigt. Det samme gælder, hvis det lejede senere lider skade som følge af udlejerens forsømmelse eller der i øvrigt opstår hindringer eller ulemper for lejerens brugsret som følge af forhold, som udlejeren er ansvarlig for.

9.3. Udlejers adgang til det lejede. Udlejer eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt ved lejers misligholdelse. Udlejer har ligeledes ret til adgang til det lejede efter 14 dages forudgående skriftligt varsel over for lejer med henblik på eftersyn, reparation, vedligeholdelse mv. af det lejede.

9.4 Det påhviler lejeren til enhver tid at oplyse udlejer om gældende postadresse og e-mailadresse, hvortil meddelelser i henhold til forretningsbetingelser og lovgivningen kan fremsendes samt gældende telefonnummer, hvorpå lejeren kan træffes. Hvis lejer ikke har oplyst gældende postadresse, e-mailadresse og telefonnummer til udlejer, er konsekvensen for lejer, at denne bærer risikoen for, at lejer ikke får meddelelse i henhold til forretningsbetingelser og lovgivning tids nok til at overholde de i lovgivningen fastsatte frister.

 • 10. SALGSFULDMAGT

10.1. Lejer meddeler herved udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst muligt at bortsælge samtlige effekter, der måtte befinde sig i ovennævnte lejemål. Udlejer oppebærer de fra bortsalget kommende provenuer til inddækning af ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået. Det er en betingelse for udlejers udøvelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagten, at lejen på trods af gyldigt påkrav ikke er indbetalt inden udløbet af den i påkrævet fastsatte betalingsfrist, samt at udlejer efter dette tidspunkt med mindst 3 ugers forudgående varsel ved anbefalet brev, til den af lejers sidst opgivne adresse, har givet lejer meddelelse om, at lejers effekter vil blive bortsolgt, medmindre lejerestancen mv. udlignes.

 • 11. BESTEMMELSE OG HENVISNINGER I ØVRIGT

11.1. I det omfang, der ikke i nærværende individuelle kontrakts bestemmelse er truffet særlig aftale, henvises der til erhvervslejelovens almindelige betingelser. Ved underskrift af lejekontrakten har lejer accepteret at udlejer må henvende sig til lejer via SMS og e-mail. Du kan til enhver tid afmelde dig denne service ved at sende en e-mail til udlejning@bhf.dk

 • 12. LEVERINGSBETINGELSER

12.1. Idet du hos BHF Udlejning ApS ikke kan leje rum fra fremtidige datoer, betragter vi levering som sket ifm. tegning af din lejeaftale.

 • 13. FORTRYDELSESRET

13.1. Fjernsalg i Danmark er omfattet af 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Ved leje af lagerrum hos BHF Udlejning ApS, indgås aftalen med forbrugeren på BHF Udlejning ApS faste forretningssted, hvorfor reglerne om fortrydelsesretten i forbrugeraftaleloven ikke finder anvendelse. Med oprettelsen af din lejeaftale er der indgået en bindende lejeaftale, hvoraf der ikke er fortrydelsesret. For opsigelse se punkt 2.

 • 14 LEJERS MISLIGHOLDELSE

14.1 Såfremt betaling af lejen er forsinket med mere end 10 dage har udlejer ret til at forhindre lejers adgang til det lejede. Tillige har udlejer ret til som følge af lejerestance, uden forudgående varsel at hæve nærværende lejeaftale. Såfremt lejeaftalen opsiges eller ophæves af udlejer, er lejer forpligtet til at betale leje indtil lejer har fjernet alt opbevaret gods fra udlejers lokaler, ryddet og rengjort det lejede, samt afleveret depotrummet ulåst.

14.2 I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejeaftale har udlejer tilbageholdelsesret i genstande, der på misligholdelsestidspunktet opbevares. Tilbageholdelsesretten udøves til sikkerhed for dækning af ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer, samt rimelige omkostninger, som udlejer afholder i forbindelse med lejers misligholdelse. Gods der opbevares i det lejede på tidspunktet for udlejers spærring af rummet, er overgivet udlejer i håndpant til sikkerhed for ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer.

14.3 Lejer meddeler udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst muligt jf. pkt. 6.4 at bortsælge / bortskaffe de i depotrummet værende effekter på tidspunktet for udlejers spærring af det lejede jf. pkt. 6.2. Eventuelt provenue fra salget bruges til dækning af ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået.

14.4 Senest 10 dage efter fremsendelse af påkrav vil det skyldige beløb blive sendt til inkasso hos vores inkasso partner. Der vil lejer, få muligheden for at underskrive et frivilligt forlig inkl. en afdragsordning. Lejer skal efter underskrivelse af det frivillige forlig inkl. en afdragsordning afhente det opbevarede, og dette skal ske inden 10 dage efter underskrift af frivillige forlig. Det frivillige forlig skal være aftalt med vores inkasso partner, som fremsender dette til underskrift af lejer. Underskriften kan derefter ske i den afdeling hvor depotrummet er lejet. Lejerens kode vil stadig være spærret, og derfor skal lejer afhente det opbevarede i efter aftale på hverdage mellem 16.00 og 20.00. Afhenter lejer ikke det opbevarede inden for 10 dage, fra underskrivelse af det frivillige forlig, vil det opbevarede uden yderligere varsel blive bortskaffet. Udebliver lejen eller ønsker lejer ikke at benytte den omtalte mulighed for en afdragsordning, vil det opbevarede, den 20. i den tredje skyldige måned blive bortskaffet/bortsolgt uden yderligt varsel. Et evt. bortsalg vil ske ved, at to af Billig-box Hinnerup ApS udpegede købere af brugsting m.m. giver to uafhængige tilbud, og lejers effekter vil blive solgt til højestbydende. Lejer kan ikke efterfølgende gøre indsigelse mod salget, eller det beløb effekterne måtte være solgt til.

14.5 Udlejers udøvelse af rettighederne i henhold til salgsfuldmagten er betinget af, at den skyldige leje på trods af skriftligt påkrav ikke er indbetalt inden udløbet af den i påkravet fastsatte betalingsfrist.

§15. OPHÆVELSE AF LEJEMÅLET

15.1 Udlejeren kan hæve lejeaftalen i nedenstående tilfælde:

 • Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt.
 • Når det lejede benyttes til andet end aftalt og lejeren ikke trods udlejerens indsigelse er ophørt hermed.
 • Når lejeren modsætter sig, at udlejeren eller andre får adgang til det lejede, hvor de har ret hertil.
 • Når lejeren fraflytter det lejede i utide uden aftale med udlejeren.
 • Når lejeren vanrøgter det lejede
 • Når lejeren helt eller delvis overlader brugen af det lejede til en anden i tilfælde, hvor lejeren ikke er berettiget hertil
 • Når lejeren trods udlejerens påmindelse tilsidesætter sine pligter til at iagttage god skik.
 • Når lejeren i øvrigt misligholder sine forpligtelser på en sådan måde, at lejerens fjernelse er påkrævet.